Objevte svět matematiky a přírodních věd
Mascil Logo
matematika a přírodní vědy pro život


Projekt MaSciL

MaSciL (Mathematics and Science for Life – Matematika a přírodní vědy pro život) je projekt podporovaný Evropskou komisí a podílí se na něm 18 partnerů ze 13 zemí. Projekt se zaměřuje na změny ve vyučování a učení se matematiky a přírodovědných předmětů v Evropě, které podporují učitele při využívání badatelské metody (IBLInquiry Based Learning). Dalším záměrem projektu je spojení výuky matematiky a přírodovědných předmětů se světem práce, tj. s reálným životem. Jde o to, aby badatelsky orientovaná výuka ve spojení se světem práce pomohla učinit matematiku a přírodovědné předměty více smysluplné a přístupné pro žáky.

Cílem výzkumu uskutečňovaného v rámci projektu je zmapovat stav využívání badatelské metody ve vyučování a v učení se a v jejím propojení se světem práce v různých zemích Evropy a v různých předmětech a zaměřit se na diseminaci této nové vzdělávací kultury včetně související přípravy učitelů matematiky a přírodovědných předmětů.

Badatelsky orientovaná výuka (IBLInquiry Based Learning) se zaměřuje na rozvíjení procesů myšlení a postojů potřebných pro zvládnutí života v budoucnosti, o které přesně nevíme, co nám přinese. Základem badatelského přístupu je žákova aktivita a kladení otázek. Žáci pátrají po informacích, kladou otázky, nacházejí na ně odpovědi, které odpovídajícím způsobem vyhodnocují. Učení probíhá prostřednictvím otázek s otevřenou odpovědí a strategií hledání různých odpovědí a možností řešení problémů. Učitelé působí proaktivně, podporují úsilí žáků, a hlavně těch, kteří dosáhnou cíle pomocí pečlivě vybraných strategických otázek. Hodnotí přínos žáků, včetně chyb, kterých se dopustili a posouvají je v učení pomocí jejich vlastních zkušeností a interpretací. Ve třídě podporují smysl pro účel a odpovědnost.

Vzdělávání připravuje žáky pro budoucí práci. Zdroje používané při vyučování a při učení se mohou vztahovat ke světu práce prostřednictvím specifického kontextu (tj. návazností na pracoviště nebo na role související s reálným životem). Podíl reflektující svět práce se může lišit, počínajíc aktivitou na pracovišti až po školní řešení reálného problému uvedeného v učebnici.

Pro podporu badatelského přístupu ve výuce matematiky a přírodovědných předmětů partneři projektu MaSciL připravují nabídku dalšího profesního vzdělávání učitelů, která bude od roku 2014 poskytnuta všem v projektu zúčastněným zemím. V rámci profesního rozvoje budou učitelé seznámeni s různými praktickými přístupy, s jejichž pomocí si mohou navrhovat přípravy pro vlastní výuku. Vytvořené materiály budou postupně přístupné všem evropským učitelům na adrese http://www.mascil-project.eu/teaching-material.html. Při vývoji komplexních úloh a jejich nasazení v kontextu výuky je plánována spolupráce všeobecného matematického a přírodovědného vzdělávání s odbornými školami a podniky.

Řešení projektu se kromě spoluřešitelů z PřF Univerzity Hradec Králové, který předpokládá spolupráci napříč ustaveným fakultním výzkumným týmem zaměřeným na oborové didaktiky přírodních věd, matematiky a informatiky, účastní univerzity a další instituce z Německa, Nizozemí, Španělska, Norska, Turecka, Litvy, Bulharska, Rumunska, Řecka, Kypru, Rakouska a Velké Británie. Jejich zástupci budou nejen vyvíjet a nabízet nové přístupy profesního rozvoje učitelů, ale také zkoumat, jak by jednotlivé národní vzdělávací systémy a podmínky v evropských zemích měly být změněny, aby podporovaly novou vzdělávací kulturu. Projekt MaSciL je podporován Evropskou komisí v rámci 7. Rámcového programu EU a měl by se přímo dotknout 65 000 a nepřímo až 800 000 evropských učitelů. Podrobné informace je možné získat na Webu projektu na linku http://www.mascil-project.eu nebo na sociální síti Twitter https://twitter.com/mascilEU/mascil-team.


twitter rss-feed newsletter mascil-freiburg@ph-freiburg.de
English pages of project MaSciL