Objevte svět matematiky a přírodních věd
Mascil Logo
matematika a přírodní vědy pro život


Aktuality

 

Setkání mezinárodního řešitelského týmu v Heraklionu

Ve dnech 9. – 12. prosince 2013 se uskutečnilo druhé setkání řešitelů projektu MaSciL v Heraklionu na řeckém ostrově Kréta (první setkání hostila Pedagogická univerzita ve Freiburgu již v lednu 2013). Diskutovány byly dosavadní poznatky z řešení projektu v jednotlivých participujících zemích, a to především propojování badatelsky orientované výuky matematiky a přírodních věd se světem práce, možnosti realizace dalšího vzdělávání učitelů a diseminace hlavních myšlenek projektu k co největšímu počtu učitelů a tvůrců národní kurikulární politiky. Připravována byla také první konference projektu, která by měla představit dílčí výsledky řešení v konci roku 2014. Jednání se za Přírodovědeckou fakultu UHK zúčastnili prof. M. Bílek, dr. M. Musílek a Mgr. V. Machková. V paralelním jednání Evropského poradního sboru (EAB) zastupovala UHK doc. I. Šimonová z Fakulty informatiky a managementu. V průběhu jednání byly finalizovány první tři výstupní materiály, které budou v nejbližší době dostupné na Webu projektu v anglickém jazyce a v průběhu roku i jejich stručné verse na českém Webu projektu v českém jazyce. Jde o komparativní studie koordinované týmem řešitelů z Univerzity v Heraklionu „Národní zprávy o analýze společenského kontextu pro implementaci badatelsky orientované výuky (National working papers on analysis of policy context)“ a týmem řešitelů z Univerzity v Aténách „Mezinárodní zpráva o strategiích implementace principů badatelské výuky a světa práce v dalším vzdělávání učitelů (International report on implementation strategies)“ a  „Zprávu o marketingové a designové strategii projektu (Report on the marketing concept)“, zpracované společně spolupracující profesionální novinářkou Gesinou Kulcke a týmem projektového leadera z Pedagogické univerzity ve Freiburgu. Jednání proběhlo v pozitivní pracovní atmosféře a konkretizovalo pro jednotlivé národní týmy řadu úkolů na nejbližší období řešení projektu.

Heraklion meeting
Heraklion meeting
Heraklion meeting
Heraklion meeting

-mb-

 

Učit se pro úspěch v testech nestačí  (tisková zpráva)

Poslední výsledky mezinárodního srovnávacího šetření zaměřeného na matematickou, přírodovědnou a čtenářskou gramotnost patnáctiletých žáků (PISA 2012) nejsou velkým překvapením. I přes mírné zlepšení českých žáků ve všech třech částech šetření znovu ukázaly, a to nejen u nás, že výuka zaměřená na úspěšné zvládání přijímacích testů do studia na vyšším stupni vzdělávacího systému neposkytuje dostatečný vhled, který je potřebný k motivaci pro další profesní orientaci zejména na přírodovědné a technické obory. Tým pracovníků Přírodovědecké fakulty UHK vedený prof. Martinem Bílkem z Oddělení didaktiky chemie Katedry chemie se proto začal v konsorciu sedmnácti univerzit a institucí ze třinácti evropských zemí zabývat hlubším pojetím reformy matematického a přírodovědného vzdělávání v rámci výzkumného projektu 7. Rámcového programu EU (7th Framework Program EU) s názvem mascil (Mathematics and Science for Life – Matematika a přírodní vědy pro život). Koordinátorem projektu je Institut pro matematické vzdělávání Pedagogické univerzity ve Freiburgu v čele s prof. Katjou Maaß, která je přesvědčena, že pro „zlepšení výuky matematiky potřebujeme detailnější pohled na vzdělávání a zejména na přípravu učitelů“. Takový požadavek neplyne jen z výsledků projektu PISA, ale je podstatnou podmínkou budoucího společenského rozvoje., jak Katja Maaß a její kolega Michiel Doorman z Univerzity v holandském Utrechtu zmiňují ve svém příspěvku v International Journal on Mathematics Education: "Současná dynamicky se rozvíjející znalostní společnost vyžaduje, aby škola rozvíjela u žáků kompetence v oblasti získávání nových znalostí, tvořivého řešení problémů a kritického myšlení. Badatelský přístup v učení (Inquiry-based learning, IBL) může při formování těchto kompetencí výrazně pomoci."

V mnohých evropských školách se výuka v posledních letech příliš nezměnila, aby odpovídala těmto požadavkům. „Učitelé vyučují žáky pro úspěšné řešení testů, rozvíjejí hlavně jejich teoretické znalosti, ale už jen v malé zajišťují jejich využívání pro bádání a řešení problémů“, říká další z členů konsorcia řešitelů doc. Geoffrey Wake z Univerzity v Nottinghamu. Pro podporu badatelského přístupu ve výuce matematiky a přírodovědných předmětů partneři projektu mascil připravují nabídku dalšího profesního vzdělávání učitelů, která bude od příštího roku poskytnuta všem v projektu zúčastněným zemím. V rámci profesního rozvoje budou učitelé seznámeni s různými praktickými přístupy, s jejichž pomocí si mohou navrhovat přípravy pro vlastní výuku. Vytvořené materiály budou postupně přístupné všem evropským učitelům na adrese http://www.mascil-project.eu/teaching-material.html. Při vývoji komplexních úloh a jejich nasazení v kontextu výuky je plánována spolupráce všeobecného matematického a přírodovědného vzdělávání s odbornými školami a podniky. „Je to o tom, jak udělat výuku matematiky a přírodních věd reálnou a konkrétní. Na základě podnětů z reálného života a světa práce očekáváme probuzení zájmu žáků a jejich motivování pro učení se místo toho, aby se »biflovali« abstraktní rovnice, které jim pro praxi zatím nic nepřinášejí“, říká Katja Maaß.

Řešení projektu se kromě týmu z PřF Univerzity Hradec Králové účastní univerzity a další instituce z Nizozemí, Německa, Španělska, Norska, Turecka, Litvy, Bulharska, Rumunska, Řecka, Kypru, Rakouska a Velké Británie. Jejich zástupci budou nejen vyvíjet a nabízet nové přístupy profesního rozvoje učitelů, ale také zkoumat, jak by jednotlivé národní vzdělávací systémy a podmínky v evropských zemích měly být změněny, aby podporovaly novou vzdělávací kulturu. Projekt mascil je podporován Evropskou komísí v rámci 7. rámcového programu a měl by se přímo dotknout 65 000 a nepřímo až 800 000 evropských učitelů. Podrobné informace je možné získat na Webu projektu na linku http://www.mascil-project.eu nebo na sociální síti Twitter http://twitter.com/mascilEU/mascil-team.

-mb-

 

První zasedání řešitelů projektu z PřF UHK a NAB

Dne 20. 11. 2013 se uskutečnilo první setkání řešitelů projektu MaSciL z Přírodovědecké fakulty UHK a Národního poradního sboru (NAB). Představeny byly postupně záměry projektu na mezinárodní a národní úrovni, užší tým řešitelů PřF UHK a Národní poradní sbor projektu. Prezentovány byly cíle projektu a jejich vazby na předchozí projekt PRIMAS včetně možností zapojení výzkumného týmu PřF Oborové didaktiky přírodovědných předmětů, matematiky a informatiky do řešení projektu. Diskutovány byly aktivity provedené v roce 2013 a plána na rok 2014. Nejbližším cílem českého týmu řešitelů je příprava českého Webu projektu, provedení vstupního dotazníkového šetření u učitelů z praxe a příprava či překlady badatelsky orientovaných úloh pro další vzdělávání učitelů matematiky a přírodovědných předmětů.

První zasedání
První zasedání
První zasedání
První zasedání

-mb-twitter rss-feed newsletter mascil-freiburg@ph-freiburg.de
English pages of project MaSciL